مجموعه خدمات
باشگاه ورزشی فرانــــــو

TRX


روزهای زوج :
10:00 - 11:00 صبح
15:00 - 16:00 عصر
روزهای فرد :
08:45 - 09:45 صبح
21:00 - 22:00 عصر

اطلاعات بیشتر

ایروبیک


روزهای زوج :
08:00 - 09:00 صبح
18:30 - 19:30 عصر
19:30 - 20:30 عصر
روزهای فرد:
07:30 - 08:30 صبح
09:45 -10:45 صبح
17 :15 - 18:15 عصر

اطلاعات بیشتر

آیکیدو


روزهای فرد :
16:15 - 17:15 عصر

اطلاعات بیشتر

بدنسازی


هر روز :
08:30 - 13:30 عصر
روزهای فرد :
15:00 - 21:00 عصر
روزهای زوج
15:00 - 21:00 عصر

اطلاعات بیشتر

باله


پنج شنبه ها :
12:30 - 14:00 عصر

اطلاعات بیشتر

باشگاه هروزه
از 06:30
تا 22:00

در تعطیلات
از 10:30
تا 19:00

کاردیو


روزهای زوج :
17:30 - 18:30 عصر

اطلاعات بیشتر

تناسب اندام


روزهای فرد
14:00 - 15:00 عصر

اطلاعات بیشتر

کاراته


روزهای فرد :
19:15 - 21:00 عصر

اطلاعات بیشتر

زومبا


روزهای زوج :
09:00 - 10:00 صبح
16:00 - 17:00 عصر
روزهای فرد :
18:15 - 19:15 عصر

اطلاعات بیشتر

کمپ شکم پهلو


روزهای زوج :
14:00 - 15:00 عصر

اطلاعات بیشتر
فارسی